Close

করম্না কাংপোকপি ডিষ্ট্রিক্ট ঐস কিঊ য়ৌগনি

এরোপ্লেন্না

কাংপোকপি খ্বাইদগী নকপা এয়ারপোর্টতি ইম্ফাল তুলিহল এয়ারপোর্টনি। মসিগী মথংদা দিমাপুর এয়ারপোর্টনি।

রেলগড়ী

মফমসিগী খ্বাইদগী নকপী রেলৱেদি নাগালেণ্ডগী দিমাপুর সহরনি। অতোপ্পা রেল হেড অমনা ইম্ফালদগী কিলোমিটর ২২৫ চৎলগা লৈবা, মণিপুরগী অপিকপা সহর মচা জিরিবামনি।

লম্বীনা

কাংপোকপি অসি নেস্নেল হায়ৱে ২গী লম্বী ফাওরগা গুৱাহাটি (আসাম) অমশুং ডিমাপুর (নাগালেণ্ড)গা শম্নৈ/ফাওনৈ। চপ মান্নবা নেস্নেল হায়ৱে নং ২দা মীয়াম্না ইম্ফালদগী নুংতি-নুমীৎ খুদিংগী বসতা হঙ্গৎ-হন্দা ইম্ফালদগী কাংপোকপি চৎপা য়াই। মসি ইম্ফালদগী চাউরাক্না কিলোমিটর ৬২ রোমগী লম্বীনি।